فروشگاه لوازم دیجیتال رابوکالا

فروشگاه
  

روش کار با ماشین حساب مهندسی

روش کار با ماشین حساب مهندسی تبدیل رادیان به درجه در ماشین حساب, آنتی لوگ در ماشین حساب مهندسی

ماشین حساب مهندسی

 

ماشین حساب یا حسابگر وسیله‌ای برای انجام محاسبات عددی است. ماشین حساب‌های مختلف کاربردهای مختلفی دارند. ساده‌ترین آنها تنها محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می‌دهند. ماشین حساب‌های پیشرفته تر می‌توانند انواع توابع مهم ریاضی را پیاده‌سازی کنند.

 

دکمه های اصلی ماشین حساب : 

دکمه های اصلی ماشین حساب و دکمه هایی که حالتهای دیگر کلیدها را مشخص میکنند عبارتند از:

دکمه on : این دکمه برای روشن کردن ماشین حساب استفاده میشود.

 

دکمه shift : با زدن این دکمه، حالت دوم کلیدها فعال میشود که این حالتها به رنگ زرد روی صفحه کلید ماشین حساب آورده شده اند.

 

دکمه alpha : با زدن این دکمه حالتی که فقط شامل تعدادی از حروف لاتین است فعال میشود که میتوان از آنها برای ذخیره کردن اعداد و یا استفاده کردن در وضعیتهای CALC و SOLVE 2 استفاده کرد. این حروف به رنگ قرمز روی صفحه کلید ماشین حساب قابل مشاهده اند.

تنظیمات "ماشین حساب مهندسی" کاسیو :

با استفاده از دکمه های  SHIFT و MODE میتوانید به قسمت تنظیمات ماشین حساب بروید.

این قسمت شامل دو صفحه میباشد که به کمک دکمه ی بزرگ جهت نمای مرکزی " REPLAY " میتوانید بین این دو صفحه پیمایش کنید.

 

 

گزینه های موجود در این قسمت در جدول زیر آورده شده اند.

 

 

روشن و خاموش کردن ماشین حساب

1 . روشن (on ) و خاموش (off ) کردن ماشین حساب :
- برای روشن کردن ، دکمه [AC/ON] و خاموش کردن از دکمه  [OFF] استفاده می کنیم .    
همچنین به منظور صفر کردن سطر محاسبه نیز از دکمه [AC/ON] استفاده می شود .

 

محاسبه فاکتوریل اعداد – محاسبه اینورس اعداد
2 . فاکتوریل .
برای بدست آوردن فاکتوریل یک عدد از دکمه های ترکیبی [SHIFT ] و [x -1 ] استفاده می شود .
مثال : 5!
[SHIFT] [X-1] [5] [=]

 

3 . یک تقسیم بر عدد ( اینورس عدد ) .
مثال : 1/5 یا 5  بتوان منهای یک :
[5] [X-1] [=]

 

محاسبه جذر فرجه 3 –محاسبه عدد بتوان 3
4 . عدد به توان سه .
مثال : 2 به توان سه (23)  :
[2] [X3] [=]

 

5 . جذر فرجه سه عدد .
مثال : فرجه 3 عدد 8 :
[3√ ] [8] [=]  

 

محاسبه عدد بتوان 2 – محاسبه جذر فرجه 2 عدد
6 . عدد بتوان دو .
مثال : 3 بتوان 2  ( 32 ) :
[3] [X2] [=]

 

7 . جذر فرجه دو عدد .
مثال : جذر 4:
[ √ ] [4] [=]

 

 تبدیل رادیان به درجه در ماشین حساب, آنتی لوگ در ماشین حساب مهندسی

تنظیمات ماشین حساب مهندسی 

 

محاسبه مقدار عدد بتوان دلخواه
8. محاسبه مقدار عدد بتوان دلخواه .
مثال : 2 بتوان  6   ( 26):
[2] [ Xy ] [6] [=]

 

تبدیل قطبی به دکارتی – تبدیل دکارتی به قطبی

9 . تبدیل قطبی به دکارتی و بالعکس .
مثال : دکارتی 3 و ۴ می شود 5 با زاویه 53.13   :   53.13   =   3 + j5 5 <
[pol ( ] [3]  [ , ] [۴] [ ) ] [=] [RCL] [ tan ]

* با فشردن مساوی مقدار عدد ، و با زدن دکمه های ترکیبی RCL + tan مقدار زاویه نمایش داده میشود .

بالعکس :
[SHIFT] [pol ( ] [5] [ , ] [ 53.13] [ ) ] [=] [RCL] [tan]
مانند مرحله بالا با این تفاوت که از شیف استفاده شده و با زدن مساوی مقدار حقیقی و با فشردن دکمه های ترکیبی مقدارمجازی محاسبه خواهد شد  .

 

محاسبه جذر عدد با فرجه دلخواه
10 . جذر عدد با فرجه دلخواه .
مثال : جذر فرجه 4 عدد6  :
[4] [SHIFT] [X Y] [6] [=]


محاسبه لگاریتم مبنای 10 

11 . لوگاریتم مبنای 10 .

مثال : لوگاریتم مبنای 10 عدد 11  ( log 10 10 ) :
[log] [1] [1] [=]

 

12 . لگاریتم مبنای نپر .
مثال : گاریتم نپیر 12 )  ln 12  ) :
[ln] [1] [2] [=]

 

13 . ده بتوان عدد دلخواه .
مثال : 10 بتوان منهای شش ( 10 -6 ) :
[SHIFT] [log] [ (-) ] [6] [=]

- در این مورد می توان از روش دیگری هم استفاده کرد :

مثال : عدد 1000000 :
[EXP] [6]                               

مقداری که به رنگ قرمز نشان داده شده است تعداد صفر جلوی یک را نشان می دهد که این عدد برای اعداد کوچکتر از یک می تواند منفی هم باشد. مثلا عدد 0.0000001 می شود :[EXP] [ (-) ] [6]

- برای نشان دادن عدد منفی از  این دکمه  [(-)] استفاده می شود .

 

14 . عدد e بتوان دلخواه .
مثال : عدد e بتوان 1  ( e 1 ) :
[SHIFT] [ln] [1] [=]
ده بتوان عدد دلخواه

 

15 . استفاده از دکمه ENG :

از این دکمه معمولا در تبدیلات استفاده میشود به این صورت که با هر بار فشردن این دکمه، عدد بصورت سه ، شش یا نه رقم اعشار کوچک شده و متقابلا در 1000 ، 1000000 و 1000000000 ضرب می شود . مثلا در تبدیل یک مقدار بزرگ به مقادیر کیلو ، مگا و گیگا :

 123456789 [ENG] = 123456.789 * 103  = 123456.789   Kilo

123456789 [ENG] [ENG] = 123.456789 * 106   =123.456789   Mega
123456789 [ENG] [ENG][ENG] = 0.123456789 * 109  = 0.123456789  Giga

 

فرستادن عدد به حافظه – نشان دادن عدد دخیره شده در حافظه

16 . فرستادن عدد به حافظه .
- برای این منظور از دکمه [STO] استفاده می شود . این مدل دارای 9 حافظه می باشد که با حروف A  B , C , D , E , F , X , Y , M   و به رنگ قرمز نشان داده شده اند .
مثال : قرار دادن عدد 5 در حافظه D :
[5] [STO] [sin]

 

17 . نشان دادن عدد ذخیره شده در حافظه 
-  از کلید [RCL] استفاده کنید.
- با این دکمه فقط می توان عدد ذخیره شده را دید ، امکان انجام هیچگونه عملیات ریاضی وجود ندارد.
مثال:نشان دادن عدد ذخیره شده در حافظه D :
[RCL] [sin]

 

 تبدیل رادیان به درجه در ماشین حساب, آنتی لوگ در ماشین حساب مهندسی

آموزش کار با ماشین حساب مهندسی

 

انجام عملیات روی اعداد ذخیره شده در حافظه – پاک کردن حافظه
18 . انجام عملیات مورد نیاز  بر روی اعداد داخل حافظه .
- از دکمه [ALPHA] استفاده می شود.
مثال : فرض می کنیم بخواهیم دوعدد موجود در حافظه های D و C را در هم ضرب کنیم :
[ALPHA] [sin] [×] [ALPHA] [hyp ] [=]

- عملیات بالا در صفحه اینگونه دیده می شود :       

  A  ×  B    

 

19 . پاک کردن تمام اعداد موجود در حافظه .
 [SHIFT] [AC/ON] [=]
حذف قسمت اشتباه شده - صفر کردن سطرمحاسبه

 

20 . حذف قسمت اشتباه شده در متن 

- برای این منظور می توان از دکمه [DEL] استفاده کرد.
- با استفاده از دکمه های جهت نمای [< REPLAY> ] هم می توانید عددی  را مابین اعداد دیگر پاک کنید.

 

محاسبه sin . cos و tan زوایا – محاسبه اینورس زوایا

21 . sin  .cos   و tan   زوایا.
مثال : sin 35 

[sin] [3] [5] [=]     

 

مثال :cos  45   

[cos] [4] [5] [=]  

 

مثال : tan 45           
[tan] [4] [5] [=] 

 

22 . اینورس زوایا (ARC ) .
مثال : Arc sin 0. 35 :
[SHIFT] [sin] [0] [.] [3] [5] [=]

 

نکته : هر وقت عبارت "  MA   ERROR  "  روی صفحه ظاهر شد این معنی را میدهد که در محاسبه زوایا عبارت مجهول وارد شده است.

 

محاسبه هایپربونیک زوایا - محاسبه عدد پی

23 . محاسبه هایپربونیک ) hyp ) زوایا .
مثال : sin h   35
[hyp] [sin] [3] [5] [=]

 

24 . عدد پی (Π ) .
برای استفاده از عدد پی می توانید از دکمه های ترکیبی زیر استفاده کنین :
[SHIFT] [EXP]

 

استفاده از درصد در محاسبات
25 . استفاده از درصد در محاسبات :
مثال : 98%:
[9] [8] [×] [1] [SHIFT] [=]

 

تمرین 1 :

2 sin V2.5 2 + 0. 06 2
[2] [sin] [V] [(] [(] [2] [.] [5] [)] [X2] [+] [(] [0] [.] [0] [6] [)] [X2] [)] [=]

حال این مقدار را یه حافظه F منتقل می کنیم :
[STO] [tan]
می خواهیم این عدد را از مقدار 0.00000000005 کم کنیم :
[ALPHA] [tan] [-] [5] [EXP] [(-)] [10] [=]


تمرین 2 :
e 5sin 41 + 2 ln 2.23
[(] [SHIFT] [ln] [5] [sin] [4] [1] [)] [+] [(] [2] [ln] [2] [.] [2] [3] [)] [=]

 

تغییر مود به حالت های رادیان و گرادیان - استفاده ترکیبی از مودها در یک سطر محاسبه

26 . تغییر مود به حالتهای رادیان و گرادیان .
جهت تغییر مود دوبار دکمه [ MODE ] را بفشارید .
- با انتخاب یکی از اعداد یک، دو  و سه یکی از سه حالت زیر بوجود می آید:
[1]       Deg       درجه
[2]       Rad       رادیان
[3]       Gra       گرادیان

 

27 . استفاده ترکیبی از مودهای رادیان . گرادیان و درجه در یک سطر محاسبه.
مثال : محاسبه سینوس 35  درجه بعلاوه تانژانت گرادیان 35:   sin 35 0 +tan 35 g
[sin] [3] [5] [+] [tan] [3] [5] [SHIFT] [Ans] [3] [=]

 

- چنانچه عدد سه که در بالا به رنگ قرمز نشان داده شده است 2 یا یک باشد به ترتیب نماینگر رادیان و درجه می باشد.

 

چند نکته درباره ی استفاده از ماشین حساب:

همیشه قبل از شروع بکار با ماشین حساب، حافظه ی آن را چک کنید که خالی باشد و یا آن چیزی که مورد نیازتان است در آن باشد.

 قبل از شروع بکار همیشه واحد اندازه گیری زاویه را در آن چک کنید.

 اگر محاسبات واقعاً مهمی دارید به حافظه ی ماشین حساب اکتفا نکنید و حتماً نتایج را در جایی یادداشت کنید.

  سعی کنید از دکمه ON بجای دکمه AC استفاده نکنید.

  

گردآوری:بخش کامپیوتر و اینترنت  

 

 

   محصولات مشابه

   مطالب مشابه 

آموزش فرمول نویسی در اکسل
جنجال گرانی خودرو با فرمول جدید شورای رقابت
روش کار با ماشین حساب مهندسی
آشنایی با تاریخچه کامپیوتر و ماشین حساب
تولید پرکاربردترین قطعات ماشین‌های معدنی به همت دانش بنیان‌ها

   محصولات مشابه  

فرمول پودر ماشین لباسشویی فرمول پودر ماشین لباسشویی
مشاهده مشخصات و خرید

فرمول پودر ماشین لباسشویی زئولیتی فرمول پودر ماشین لباسشویی زئولیتی
مشاهده مشخصات و خرید

فرمول پودر لباسشویی (قابل استفاده در کلیه دماها) فرمول پودر لباسشویی (قابل استفاده در کلیه دماها)
مشاهده مشخصات و خرید

فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین لباسشویی فایل اتوکد آبجکت انواع ماشین لباسشویی
مشاهده مشخصات و خرید

فرمول پودر شوینده نخ و پارچه در نساجی فرمول پودر شوینده نخ و پارچه در نساجی
مشاهده مشخصات و خرید

فرمول پودر پاک کننده (بدون فسفات) فرمول پودر پاک کننده (بدون فسفات)
مشاهده مشخصات و خرید

فرمول پودر شستشوی لباس با عملکرد ویژه فرمول پودر شستشوی لباس با عملکرد ویژه
مشاهده مشخصات و خرید

مجموعه فرمول شوینده ماشین ظرفشویی (6 عدد) مجموعه فرمول شوینده ماشین ظرفشویی (6 عدد)
مشاهده مشخصات و خرید

فرمولاسیون پودر نانو شوینده ماشین مخصوص کارواش فرمولاسیون پودر نانو شوینده ماشین مخصوص کارواش
مشاهده مشخصات و خرید

فرمول پودر حجم دهنده و حالت دهنده موی سر فرمول پودر حجم دهنده و حالت دهنده موی سر
مشاهده مشخصات و خرید

فایل کامل شامل فرمول های ریاضی و فرمول های انتگرال گیری آلن جفری به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 58 فایل کامل شامل فرمول های ریاضی و فرمول های انتگرال گیری آلن جفری به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 58
مشاهده مشخصات و خرید

فرمولاسیون مایع لباسشویی ضدعفونی کننده فرمولاسیون مایع لباسشویی ضدعفونی کننده
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت پروژه ماشین آلات مبحث ماشین های تراکم غلطک ها پاورپوینت پروژه ماشین آلات مبحث ماشین های تراکم غلطک ها
مشاهده مشخصات و خرید

پاورپوینت ماشین آلات شرکت ماشین سازی تبریز پاورپوینت ماشین آلات شرکت ماشین سازی تبریز
مشاهده مشخصات و خرید

مقاله استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات - شامل 21 صفحه، فرمت ورد مقاله استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات - شامل 21 صفحه، فرمت ورد
مشاهده مشخصات و خرید

موم سرد با پودر طلا اطلس وزن ۷۰۰ گرم موم سرد با پودر طلا اطلس وزن ۷۰۰ گرم
مشاهده مشخصات و خرید

موم سرد اطلس با پودر طلا وزن ۳۰۰ گرم موم سرد اطلس با پودر طلا وزن ۳۰۰ گرم
مشاهده مشخصات و خرید

افکت انفجار پودر افکت انفجار پودر
مشاهده مشخصات و خرید

موم سرد با پودر زغال اطلس وزن ۳۰۰ گرم موم سرد با پودر زغال اطلس وزن ۳۰۰ گرم
مشاهده مشخصات و خرید

موم سرد پودر طلا اطلس وزن ۴ کیلو گرم موم سرد پودر طلا اطلس وزن ۴ کیلو گرم
مشاهده مشخصات و خرید


   مقالات مشابه  

راهنمای خرید ماشین لباسشویی | معرفی بهترین برند ماشین لباسشویی
معیارهای انتخاب ماشین لباسشویی
راهنمای خرید بهترین ماشین لباسشویی
راهنمای جامع خرید ماشین لباسشویی
بهترین ماشین لباسشویی 2019 کدامند؟
ماشین لباسشویی خوب، 8 برند ایرانی و خارجی+ قیمت
کدوم ماشین لباسشویی رو بخریم که یه عمر واسمون لباس بشوره؟
راهنمای خرید ماشین لباسشویی ، با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت
بهترین برندهای ایرانی ماشین لباسشویی از نگاه مصرف‌کنندگان کدامند؟
کدام مارک لباسشویی بهتر است ؟ ال جی یا سامسونگ یا بوش المان یا بوش ترکیه
لیدی مدکالا - مقالات - سایت مپ - نقشه سایت - تماس با ما - صفحه اصلی