بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایرانتعداد صفحات : 163فرمت : pdfمحقق : سید مجید زمانیرساله دکتری علوم سیاسیمناسب برای استفاده به عنوان منبع پژوهشم …
نام فروشنده:سایت فایل روز نام فروشنده: اسماعیل براي دريافت اطلاعات بيشتر از اين کالا به بخش توضيحات مراجعه نماييد

قیمت:

تومان0

دسته بندی محصول:

توضیحات

بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایرانتعداد صفحات : 163فرمت : pdfمحقق : سید مجید زمانیرساله دکتری علوم سیاسیمناسب برای استفاده به عنوان منبع پژوهشمناسب برای دانشجویان و محققان رشته علوم سیاسیکردهای عراق که پس از جنگ، زمان را برای افکارآزادی خواهانه خود مناسب می دیدند، خواهان گسترش تعاملات دیپلماتیک برای خروج از انزوای سیاسی خود بودند، و در این مسیر اسرائیل به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه می تواند هم پیمانی استراتژیک برای کردها بوده و اسرائیل با حضور دراقلیم کردستان عراق اهداف خود را در راستای سیاست خارجی و درحوزه نظامی و امنیتی را دنبال می نماید، و این حضور به عنوان یک چالش امنیتی برای ایران در حال کنونی و آینده تبدیل شده است. لذا کاوش راهبردی و آسیب شناسانه، براساس عوامل موثر بر سیاست خارجی اسرائیل درشمال عراق، و بررسی تاثیرات این سیاستها بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی این پایان نامه می باشد، در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی وتوصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی اسرائیل دراقلیم کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و یا اینکه این سیاست چه پیامدهای مطلوب ویا نامطلوبی را برامینت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در خصوص پایان‌نامه پیش رو علاوه بر مقدمه و لیست منابع در پنج فصل سازماندهی شده است، فصل اول کلیات طرح پروژه و فصل دوم مطالعات نظری وفصل سوم به بررسی تاریخچه روابط سیاسی اسرائیل با کردستان عراق پرداخته شده و در فصل چهارم به بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام پرداخته ودرفصل پنجم به به بررسی پیامدهای امنیت ملی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری انجام گردیده است. این تحقیق بادغدغه یادشده درپایان درپی آن است که بتواند ضمن ترسیم منافع مشترک اقلیم کردستان عراق و اسرائیل ملاحظات امنیتی ج .ا .ا راتبیین نماید.  محصول (بررسی روابط سیاسی کردستان عراق و اسرائیل بعد از سقوط صدام و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران )مربوط به فروشگاه دیجیکالا در فروشگاه رابو کالا مي باشد