پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان
پرسشنامه عملکرد
تحصیلی دانش آموزانتعداد سوالات : 20 چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه
بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی
منطقه …
نام فروشنده:سایت فایل روز نام فروشنده: اسماعیل براي دريافت اطلاعات بيشتر از اين کالا به بخش توضيحات مراجعه نماييد

قیمت:

تومان0

دسته بندی محصول:

توضیحات

پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عملکرد
تحصیلی دانش آموزانتعداد سوالات : 20 چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­ گرانه خود تنظیمی در رابطه
بین سبک مدیریت کلاس با عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان مدارس مقطع ابتدایی
منطقه رضویه مشهد بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۲۰۰ دانش­ آموز پایه ششم مقطع ابتدایی
منطقه رضویه مشهد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ می­ باشد. برای انتخاب نمونه
موردنظر با روش نمونه ­گیری سیستماتیک، ۳۰ مدرسه مقطع ابتدایی از بین مدارس ابتدایی
منطقه رضویه مشهد انتخاب شد و سپس از هر مدرسه، کلاس ششم ابتدایی که درمجموع ۳۰۰ دانش‌
آموز بودند انتخاب شدند و معلمان پایه ششم هر مدرسه که در مجموع ۳۰ معلم بودند، پرسشنامه
سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند و از هر کلاس ۱۰ نفر از دانش­ آموزان پایه ششم مدرسه موردنظر
پرسشنامه محقق ساخته خود تنظیمی را پاسخ دادند و سپس همان ۱۰ دانش­­ آموز موردنظر به آزمون سنجش
علمی که برای بررسی عملکرد تحصیلی آن‌ها در نظرگرفته شده بود پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از نرم­ افزار spss تحلیل شدند. نتایج پژوهش که از
طریق رگرسیون ساده و چند­گانه به دست آمد بیانگر آن بود که خود ­تنظیمی و مؤلفه‌ های آن قادر
به پیش­ بینی عملکرد
تحصیلی دانش ­آموزان
است، اما سبک مدیریت ­­کلاس نمی­ تواند مؤلفه‌ های خود­ تنظیمی را پیش­ بینی کند. همچنین بین سبک
مدیریت با عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان و سبک مدیریت با خود ­تنظیمی دانش ­آموزان رابطه معنا­ داری وجود ندارد. محصول (پرسشنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان )مربوط به فروشگاه دیجیکالا در فروشگاه رابو کالا مي باشد